آرشیو اخبار

چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی (ستاد تنظیم بازار) برگزار شد/ احتمال تغییر در سازوکار خرید تعاونی ها از بورس/ مصوب شدن امکان واردات مواد اولیه توسط صنایع پایین دستی

چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی (ستاد تنظیم بازار) برگزار شد/ احتمال تغییر در سازوکار خرید تعاونی ها از بورس/ مصوب شدن امکان واردات مواد اولیه توسط صنایع پایین دستی

ﺳﻪشنبه, 21 اسفند,1397

رتبه بندی این مطلب:
5/0

بسپار/ ایران پلیمر هجدهم اسنفد ماه سال جاری، چهاردهمین جلسه کمیته تخصصی پتروشیمی برگزار شد. مشروح مصوربات این جلسه را در زیر می خوانید.

 

امکان خرید شرکت های بازرگانی و تعاونی ها از بورس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و تایید شیوه آن به شرح زیر به آینده موکول شد. ﺟﻬﺖ واردات ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ داراي ﻛﻤﺒﻮد داﺧﻞ نیز ﺑـﺎ ﺗﺸـﺨﻴﺺ و ﭘﻴﺸـﻨﻬﺎد ﻛﻤﻴﺘـﻪ NPC و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻠﻔﻴﻘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺿﻮاﺑﻂ ﻗﻴﻤﺘ ﮕﺬاري ﻛﺎﻻي وارداﺗﻲ و ﺑﺎ اﺧﺬ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ  ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺮﻳﺪار،  ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﻮرس مصوب گردید.
 

 

نوشتن یک نظر

افزودن نظر

x
لطفا تنظیمات را ویرایش و ذخیره نمایید
دی ان ان