IranPolymer.com
 
 مقاله

حفاظت از لوله PVC فاضلابي

هایده سلیمانی، یزد پلیکا
مقدمه
جمع آوری و تصفيه فاضلاب در دنيای متمدن و صنعتی ما امری مهم و ضروری است.چنين کاری نيازمند تلاش فراواني در مديريت هزينه ها است.
طراحی ، نصب و عملکرد شبکه فاضلاب بهداشتی بايد به گونه اي باشد كه بتواند هزينه هاي پيش بينی شده کارکرد درازمدت آن را توجيه پذير سازد.عامل اساسی در اين هزینه ، هزينه نگهداری از سيستم است که شامل نگهداری های از پيش برنامه ريزی شده و همچنين تعميرات اضطراری پيش بينی نشده است.
اين گزارش فنی به ارزيابی و مروری بر شرايط حفاظت از لوله PVC با كاربرد فاضلابي می پردازد که برای پاسخ گويی به ASTM D3034(DR35) تهيه شده است.اهداف اصلی اين تحليل به شرح زير است:
- ارزيابی واکنش لوله PVC با كاربرد فاضلابي به محيط های پرفشار به ويژه در سيستم های فاضلاب جريان _ گرانش.
- ارائه توصيه هايی در مورد روشهای مقرون به صرفه نگهداری از سيستم های لوله PVC با كاربرد فاضلابي.
برای رسيدن به اين اهداف ، اطلاعات مورد نياز از منابع زير بدست آمده است:
- مديران سيستم فاضلاب بهداشتی
- پرسنل نگهداری از فاضلاب بهداشتی
- ارزيابی محلی
- تحقيقات آزمايشگاهی
- توليدکنندگان تجهيزات
- توليدکنندگان لوله

محيط های مخرب
عوامل مختلفی بی وقفه در کنارهم عمل می کنند تا استحکام شبکه فاضلاب را تضمين کنند.اصولا طراحي سيستم های نگهداری بر اساس اهداف زير صورت مي گيرد:
1- باز بودن مسير لوله
2- درزگيری لوله و اتصالات به منظور کاهش نشت تا حد ممکن
3- جمع آوری و انتقال موثر فاضلاب
استحکام وعملکرد سيستم لوله های فاضلاب بهداشتی معمولا از سوی عوامل متعددی تهديد می شوند که شامل موارد زير است:
نفوذ ريشه درختان فرسايش
نشت رسوب چربي
انباشتگی بيش از اندازه گل و لای انباشتگی سنگ ريزه
خوردگی
به دليل برخی از مشکلات لوله های فاضلابي نياز به تعميرات اضطراری پيدا می کنند:
شکستگی عرضی گرفتگی لوله
شکستگی طولی خراب شدن شديد
ترک برداشتن خميدگی
به طور خلاصه مهمترين عوامل مخرب ممکن که تا بحال گزارش شده به شرح زير است:
1- نفوذ ريشه
2- نشت بيش از حد
3- خوردگی

واکنش در برابر محيط های مخرب
نفوذ ريشه.مهندسان و متصديان تصدیق می کنند که جلوگيری از این امر در سيستم های مدرن جمع آوری فاضلاب ضروری است.اين جلوگيری مستلزم آن است که :
(1 ) اتصالات لوله نشتی نداشته باشد (2 ) لوله ترک برندارد . هرگونه شکاف در لوله يا اتصالات لوله که باعث نشت می شود راهی برای نفوذ ريشه های درختان بوجود می آورد.يکی از مديران بهداشت درباره اين مسئله گفت : " دغدغه اصلی من اتصالات لوله است. آيا نشت می کند؟ آيا در برابر ريشه درختان مقاوم است؟آيا آشغال در آن جمع می شود؟ " وی توضيح داد بزرگترين مشکلی که تا بحال داشته ، بدليل ورود ريشه به اتصالات لوله به وجود آمده است. دلواپسی های اين مدير برای سايرين نيز اتفاق می افتد. وی از لوله هاي فاضلابي PVC با اتصالات واشردار نيز استفاده كرده است. او در شبکه لوله فاضلاب خود با مشکل نفوذ ريشه روبرو نشده است. اين درک عمومی وجود دارد که معمولا لوله PVC با اتصالات واشردار که بطور صحيح نصب شده باشد در برابر نفوذ ريشه آسيب پذير نيست.
اخيرا گزارشی از لوله های PVC فاضلابي که به مدت بيش از شش سال بدون تميز شدن در اورگان (Oregon ) استفاده شده بودند ، از تلويزيون پخش شد. مدير اين شبکه فاضلاب بطور خاصی در مورد مسئله نفوذ ريشه نگران بود ، اما در کمال تعجب پس از بررسی مشخص گرديد که خط لوله تميز است.
هيچ ريشه ای ، هيچ ته نشينی چربی قابل توجه و هيچ گل و لای قابل ملاحظه ای در اين خط لوله PVC فاضلابي به چشم نخورد.
در ژوييه 1977 در شهر پل ( Pell ) از ايالت آلاباماي امريكا (Alabama) تحقيقی مبنی بر ارزيابی و بررسي مقاومت لوله PVC فاضلابي با اتصالات واشر دار بر اساس ASTM D3212 در برابر ريشه درختان انجام شد. در اين تحقيق ، شش اتصال لوله PVC فاضلابي ( با قطر 6 اينچ ، DR35 ، ASTM D3034 ) به صورت لوله کشی پيوسته سرهم بندی شد و سپس در يک جعبه خاک کار گذاشته شد.


يک درخت بيد مجنون 7 فوتی درست بالای سر مجموعه اتصالات کاشته شد. ( به شکل يک نگاه کنيد )
در طول مدت آزمايش ، جريان ثابت آب چاه در مجموعه برقرار شد. پس از 15 ماه ، آزمايش با خشک شدن درخت مذکور براثر کمبود آب پايان يافت. در پايان ، اتصالات مورد بررسی قرار گرفتند.هيچگونه منفذ يا سوراخی در اتصالات به وجود نيامده بود ، هرچند لايه نازکی از ريشه در خاک اطراف آنها قرار گرفته بود.برخی از متصديان شبکه ابراز نگرانی کردند از اينکه اتصالات لوله PVC در صورت خم شدگی بيش از حد ممکن است نشتی پيدا کنند يا به ريشه درختان اجازه نفوذ بدهنددر آزمايشگاه دانشگاه ايالتی يوتا (Utah State University ) ، برای سنجش عملکرد اتصالات واشر دار که تحت فشار شديد زمين خم می شوند ، آزمايشاتی صورت گرفت.اتصالات واشردار مورد آزمايش شرايط ASTM D3212 را برآورده می کردند.
اين آزمايشها برروی لوله PVC فاضلابي با قطر6 اينچ (DR35 ، ASTMD3034) با اتصالات واشردار انجام گرفت. نمونه های آزمايش در گل ماسه کار گذاشته شدند.چگالی خاک با استفاده از چگال سنج هسته ای تعيين شدند.نمونه ها تحت فشار باری معادل با عمق دفن بيش از 35 فوت مورد آزمايش قرار گرفتند.شرايط سخت با قرار دادن يک سنگ 10 پوندی برروی لبه نری جنب اتصال ايجاد شد. ( به شکل 2 نگاه کنيد. ) اتصالات با فشار هوای Psi 5/3 به مدت 5 دقيقه آزمايش شدند. خلاصه نتايج اين تحقيق در جدول 1 آمده است.
نتايج آزمايش و تجربه عملی هردو نشان می دهند که لوله PVC فاضلابي با اتصالات واشردار اگر بطور صحيح نصب شده باشد ، در معرض نفوذ ريشه ها قرار نمی گيرد و قطعا استفاده از اره يا مته های بزرگ برای برداشتن ريشه در لوله PVC فاضلابي ضروری بنظر نمی رسد. مهندس بخش يکی از بخش های مرکزی اصلی ايالت کنتيکات( Connecticut ) امريكا می گويد : " تا به حال سابقه نداشته شاهد نفوذ ريشه در لوله PVC باشيم.
به خاطر داشته باشيم که تمام اتصالات ما از نوع واشردار هستند. به هر حال معتقديم که انواع اتصالات مورد استفاده در لوله PVC که واشرهای لاستيکی دارند ، بهترين نوع اتصالات هستند.نشت. وقتی که استحکام سيستم مانع نفوذ ريشه در لوله فاضلاب می شود ، در واقع مشکل مهم ديگر يعنی نشت نيز وجود ندارد. سرپرست يک شبکه بزرگ فاضلاب در ايلی نوی (Illinois )گزارش داد که هفت سال پيش نشتی های شديد ، باعث شد تصميم به استفاده از لوله های PVC فاضلابي بگيرد. به نظر وی " لوله PVC فاضلابي تا حد زيادی مشکلات نشت را در شبکه کاهش داد. " در نتيجه طی سه سال اخير ، وی تنها از لوله PVC فاضلابي در شبکه فاضلاب خود استفاده نموده است.
جمع شدن گل و لای و خوردگی. برآورد ميزان جمع شدن گل و لای در لوله PVC فاضلابي مشکل است. اين ميزان به نوع فاضلاب ، حرارت محيط ، سرعت و حجم جريان بستگی دارد. تاکنون گزارشی مبنی بر بروز اين مشکل در شبکه های جمع آوری فاضلاب که لوله PVC فاضلابي دارند ، دريافت نشده است. شايد بزرگترين نگرانی در مورد جمع شدن گل و لای در لوله های فاضلاب ، به توليد اسيد سولفوريک ( H₂SO₄ ) مربوط می شود. در يک شبکه فاضلاب بهداشتی ، سولفيدها اساسا در لايه گل و لايی که روی ديواره داخلی جمع می شود ، توليد می شوند.شرايط شديد خورنده در برخی از لوله های فاضلاب زمانی به وجود می آيد که از اکسايش سولفيد هيدروژن توسط فعاليت باکتری ها در ديواره لوله ، بر روي جريان سطحي فاضلاب ، اسيد سولفوريک توليد مي شود.
پلی وينيل کلرايد ( PVC ) در برابر اسيد سولفوريک مقاوم است. در نتيجه وجود شرايط شديد خورنده پس از جمع شدن گل ولای ، در لوله PVC فاضلابي مشکلی به حساب نمی آيد. معمولا متصديان شبکه فاضلاب برای از بين بردن گل و لای جمع شده از پاک کننده های هيدروليک با فشار بالا استفاده می کنند.
متصديان شبکه فاضلاب هر از چندگاهی نسبت به استفاده از توپی ( ball or pig ) در تعمير لوله فاضلاب ابراز نگرانی کرده اند ، اما در مورد شبکه های PVC فاضلابي هيچ مشکلی در بکارگيری اين توپی ها جهت تميزکاری گزارش نشده است.
به گزارش از يک منطقه فاضلاب ، برای تميزکاری لوله هاي خميده PVC فاضلابي ، بهتر است برای کارآيی مناسب کمی از فشار هوای توپ پاک کننده ( که باد کردنی است ) بکاهند.( به ميزانPsi 4 )
مدير عمليات منطقه کاليفرنيا (California) برای تميز کردن لوله های خميده ، پيشنهادات زير را ارائه داد:
" پس از سی سال محافظت از شبکه جمع آوری با لوله های گرد، فکر وجود مسير هايی که از حالت گردی کامل خارج شده اند به عنوان بخشی از اين شبکه ها نگران کننده بود. اين سوال برای ما مطرح شد که آيا ميتوان با کمک ابزار و تکنيک های موجود در ايا لات متحده ،لوله خميده و نازک پلاستيکی را تميز و نگهداری کرد؟ آيا می توان اين کار را بدون از جا درآوردن خط لوله با تجهيزات انجام داد؟ جواب اين سوال بله شد."
ته نشينی چربی. ته نشينی بيش از حد چربی در شبکه فاضلاب بهداشتی ، ممکن است مشکلاتی را بوجود آورد. البته در اکثر موارد ، چربی روی هم فشرده در رسوبات موجود است. در برخی موارد پاک کننده های هيدروليک پر فشار قادر به پاک کردن رسوبات چربی هستند. به هر حال ، گاهی به دستگاه های پاک کننده مکانيکی ( مثلا تیغه های برش ) نياز داریم. چنین ابزاری بدون هيچ مشکلی در لوله های PVC مورد استفاده قرار گرفته است.
به گزارش از یک منطقه اصلی در کالیفرنیا ، مقداررسوب چربی در اثر شیب غیرعادی و جریان های کم ، در لوله های PVC به اندازه ساير فرآورده هاست.با اين وجود ، آنها اين نظر عمومی را تاييد کردند که تجمع چربی در يک شبکه فاضلاب که بطور صحيح طراحی و نصب شده باشد ، قابل ملاحظه نيست.مدیر اجرايي يک شبکه فاضلاب در يکی از شهرهای تگزاس (Texas) گزارش داد به نظر وی ميزان رسوب چربی در لوله های فاضلاب ، بنابر شرايط بطور قابل ملاحظه ای تغيير می کند. او يادآور شد که طی ده سال اخير هیچ مشکلی در تميز کردن لوله PVC فاضلابي از رسوبات چربی نداشته است. به گزارش يک بخش مرکزی از ايالت کنکتیکات ، طی 17 سال اخير در هيچ کدام از لوله های فاضلاب بهداشتی پلاستيکی ، انباشت چربی مشاهده نشده است.به گزارش همين بخش ، اين امر بارها در لوله های غير پلاستيکی که دارای شيب و سرعت جريان هستند اتفاق افتاده است.
گرفتگی لوله. شايد در مواقعی ، برای رفع گرفتگی لوله در شبکه فاضلاب بهداشتی نياز به روش های حفاظتی وجود داشته باشد. معمولا وقتی چنين مشکلی پيش می آيد ، از تجهيزات پاک کننده مکانيکی استفاده می شود.
در اکثر مناطق ، نحوه واکنش به اين بحران احتمالی يکسان است. يک شهروند عصبانی تماس گرفته و ضمن انتقاد ازمديريت شبکه فاضلاب شهر ، خواستار اقدامات فوری در جهت رفع گرفتگی لوله می شود. تيم مربوطه با ابزار لازم به منطقه اعزام می شود. شايد محل اين گرفتگی را در يک لوله اصلی 8 اينچی پيدا کنند آنها به سرعت از يک مته 4 اينچی برای سوراخ نمودن اين لوله استفاده کنند.پس از رفع گرفتگی با فشار آب لوله را تميز می کنند.
واضح است که روش فوق برای اغلب لوله های فاضلاب از جمله VCP(Vitrified Clay Pipe) ، A/C(Asbestos Cement) و بتوني موثراست. با اين حال ، در مواردی مهندسان و متصديان بعلت احتمال آسيب رسانی به لوله PVC با بکارگيری ابزار های مربوطه از جمله مته های بزرگ ابراز نگرانی کرده اند.
اولين نگرانی ها دراين مورد ، لوله های PVC با قطر پايين مورد استفاده در لوله کشی منازل بود. در سال 1963 برای تعيين اثرات پاک کردن اين لوله با مته برقی مخصوص ، تحقيقی در آئورورا (Aurora) ، اوهايو (Ohio) انجام گرفت . ترکيبی از لوله های PVC و اتصالات ( زانويی و . . . ) با قطر 4 ايچ با آشغال ( مثلا تکه پارچه ، کاغذ و لاستيک ) مسدود شد. اين اجسام به داخل مجموعه با زور چپانده شده و سپس جهت شبيه سازی شرايط واقعی در آن آب عبور دادند تا گرفتگی لوله محرز شود .
اين لوله 4 ايچی بوسيله يک دستگاه برنده با لبه دندانه دار تميز شد. اين دستگاه پاک کننده چرخان در طول لوله حرکت داده شد تا به نقطه گرفتگی برسد. پس از پنج دقيقه اعمال زور ، دستگاه برنده از موانع مزبور گذشت ، بدون اينكه در ديواره لوله PVC و اتصالات آن سوراخي بوجود آيد. سپس اين مجموعه را بصورت طولی بريدند تا مورد بررسی قرار دهند. پس از معاينه دقيق گزارش زير به دست آمد:
" نتايج اين آزمايش نشان داد که تيغه برنده چرخان اگرچه کم قطر تر و با سرعت بيشتر بود ، سطح داخلی لوله را دچار برش ، زدگی ، خراش يا آسيب نکرد."
آزمايشهای مشابه ديگري برای ارزيابی اثر دستگاه استاندارد پاک کننده فاضلاب با تيغه چرخان بر روی لوله PVC انجام گرفت. اين آزمايشها در سال 1975 در نيووارک(Newark)، نيوجرسی(New Jersey) انجام شد.سيستمی از لوله PVC فاضلابي مانند آنچه در شکل 3 می بينيد آماده شد. گرفتگی ها ( به طول يک فوت ) مانند شکل تعبيه شدند. اين موانع با استفاده از " پوشال مرطوب فشرده ، پوشک ، شن ، کاغذ توالت ، تکه های صابون ، نوار بهداشتی ، تکه های چوب و اسفنج " آماده شدند. به علاوه ، لوله 8 اينچی در سه جا با گيره های مکانيکی بسته شد تا خمش های 5 ، 10 و 15 درصد به وجود آيد. لوله مورد آزمايش بر اساس ASTM D3034 توليد شده بود.
سپس اين مجموعه با استفاده از ماشين پاک کننده لوله فاضلاب با تیغه برنده "2/1 5 ( بری لوله های 8 و 6 اينچی ) و تيغه برنده " 3 ( برای لوله های 4 اينچی ) تميز شد. دستگاه پاک کننده با سرعت حدود 175RPM می چرخيد. تيغه چرخان با شدت از ميان اجسام مسدود کننده گذرانده شد. سپس تیغه ها 15 بار داخل و خارج طول لوله حرکت داده شدند تا روش پاک کردن مداوم شبيه سازی شود. هيچ کدام از اين دفعات ديواره لوله يا اتصالات بريده نشد.
بعد از عمليات تميز کردن ، مجموعه لوله ها به بخش های کوچک تقسيم و بريده شد تا بررسی آسان تر شود. بررسی دقيق حاکی از وجود خراش های سطحی جزئی و نشانه ای از سايش ضعيف و متوسط در چندين نقطه بود.آزمايشگاه گزارش داد: در محل 15 خمش ، خراش های سطحی همراه با سايش متوسط و در زانوی 4 اينچی ، شيارهای سطحی جزئی ديده شد. نتيجه گيری نهايی آزمايشگاه به شرح زير بود:
" به طور کلی ، ضخامت ديواره کاهش نيافت و هيچ کدام از قسمت ها خارج از حد قابل قبول آسيب نديد."
اگرچه نتايج آزمايشگاه و تجربه عملی نشان می دهد که لوله PVC فاضلابي را می توان بدون مشکل با وسايل مکانيکی تمیز نمود ، توصيه می شود که در حد لازم دقت و توجه شود.
بخش بهداشتی کاليفرنيا ، يک تجربه ناموفق را در تميز کردن لوله PVC فاضلابي گزارش داد. يک گروه از کارگران وقتی که مشغول پاك نمودن خط لوله غير پلاستيکی بودند ، ندانسته و بدون آنکه متوجه تغييری در نوع مواد لوله شوند وارد خط لوله PVC فاضلابي شدند. در حين کار ، سوراخی در طرف کناری اتصال T شکل به وجود آوردند. مدير اجرايی اين بخش شرايط فوق را غيرعادی تلقی کرده و ترسی از تکرار آن ندارد. وی غير از آن دفعه ، ديگر با چنين مشکلی در لوله PVC يا اتصالات آن مواجه نشد.
سرپرست آب و فاضلاب شهری در ميسوری(Missouri) گزارش داد : " ما در شبکه خود لوله هايی از جنس PVC داريم که 16 سال است کار می کنند. در موارد نادری ، رفع گرفتگی کرده ايم ، اما هیچ مشکلی در استفاده از وسيله پاک کننده در لوله PVC نداشته ايم."
انباشتگی شن ( سنگ ريزه ) . در برخی از شبکه های بهداشتی جمع آوری فاضلاب ، اين اتفاق يك مشکل به حساب می آيد. اغلب با استفاده از پاک کننده های هيدروليک با فشار بالاو روش های پيشگيرانه حفاظتی ، می توان رسوبات نه چندان زياد شن را از بين برد. البته مديران شبکه های فاضلاب می کوشند تا مطمئن شوند شبکه طوری طراحی ، نصب و اداره شده که از بروز چنين مشکلات حادی جلوگيری شود.
مدير با تجربه يک بخش بهداشتی بزرگ اينگونه توصيه کرده است: " هميشه نصب اوليه را به بهترين شکل انجام دهيد که زندگی و مرگ حفاظت از شبکه به آن بستگی دارد. " نصب و راه اندازی صحيح می تواند اغلب مشکلات رسوب و ته نشينی را از بین ببرد. مدير یک شبکه فاضلاب بهداشتی در تگزاس گفته است که وی با موفقيت رسوبات فراوان تخته سنگ را در لوله PVC خارج نموده است.وی گفت که ديواره داخلی لوله دچار خراشيدگی شده بود. با اين وجود لوله مذکور بدون هيچ مشکلی قابل استفاده باقی مانده است.
ساييدگی . در مواردی مسئولان از خسارت احتمالی ناشی از ساييدگی ابراز نگرانی می کنند. مهندسان و متصديان از اثرات مخرب ساييدگی که به خاطر جابه جايی شن و سنگ ريزه و همچنين عمليات مداوم پاک کنندگی در لوله های PVC به وجود می آيد ابراز نگرانی می کنند.
بايد توجه داشت که PVC همانند سایر لوله های پلاستيکی با ديواره محکمي كه دارد ، در سيستم های انتقال بادی برای جابجايی جامدات ( از جمله تکه سنگ ، سنگ معدن ، مواد غذايی و غيره ) استفاده می شود.چنين سيستم های انتقالی معمولا تحت شرايط شديد فرسايشی به سر می برند. در چنين کارهايی بيشتر PVC را انتخاب می کنند چون انواع فلزها و لوله های غير پلاستيکی فرسوده می شوند. لوله PVC برای سيستم های جریان گرانشی که در آن شرايط سايشی با انتقال آبی جامدات صورت می گيرد کاملا مناسب است.
در سال های 3-1972 در دانشگاه صنعتی دارم اشتات ( آلمان ) (Hydromechanic and Hydraulic
Structures of the Technical University of Darmstadt) تحقيقات و آزمايش هايی برای ارزيابی مقاومت نسبی چند لوله مختلف مورد استفاده در شبکه فاضلاب در برابر سايش صورت گرفت. دوغابی از شن رودخانه راين و ترکيب سنگريزه و آب در لوله های نمونه جا گرفت . شيب لوله به طور مداوم و شبيه به الاکلنگ تغيير می کرد. دامنه حرکات از به بالا به پايين و بالعکس را در نظر گرفتند تا اطمينان يابند که مواد ساينده حتی بر روی زبرترين سطوح نيز حرکت می کنند. دوغاب شن و سنگريزه را بعداز 200000 سيکل متناوب عوض می کردند. نتايج تحقيقات به قرار زير گزارش داده شد:
- بتون ( بدون آستر ) : ساييدگی قابل اندازه گيری در 150000 سيکل
- بتون ( با آستر ) : ساييدگی قابل اندازه گيری ولی کمتر محسوس در 150000 سيکل
- سفال ( رس ) شيشه ای ( باآستر لعاب ) : کمترين ساييدگی در 260000 سيکل ( ساييدگی
شتابنده پس از فرسودن لعاب در 260000 سیکل )
- لوله PVC : حداقل ساييدگی در 260000 سيکل ( تقريبا برابر با سفال شيشه ای لعاب دار ،
کمتراز VCP پس از از بين رفتن آستر لعابی آن )
به سادگی می توان گفت که در صورت وجود احتمال ساييدگی شديد در يک شبکه فاضلاب ، لوله PVC گزينه خوبی است.

روش های پيشنهادی برای حفظ و نگهداری
پس از تحليل و بررسی واکنش های لوله PVC فاضلابي به محيط های مخرب معمول ، ارائه توصيه هايی برای حفاظت درست چندان مشکل نيست.
فن آوری بکار رفته در حفاظت از اکثر شبکه های فاضلاب بهداشتی را می توان به طور کلی به صورت زير خلاصه کرد:
1- بازرسی ادواری
- حضوری ( visual )
- از راه دور ( television )
2- حفاظت پيشگيرانه منظم
- پاک کردن با فشار هيدروليک بالا
- توپی ها
- پاك كردن توسط ميله( Rodding )
- درزگيری کردن
3- اقدامات اضطراری خارج از برنامه
- هيدروليک پرفشار ( در صورت لزوم )
- پاك كردن توسط ميله( Rodding )
- اره نمودن ريشه ها (root saws)
- تيغه ها (blades)

(اگرچه برخی از روش های ذکر شده در فهرست بالا ممکن است هيچگاه در حفاظت از لوله های PVC استفاده نشود). كليه روش ها ی نگهداری يا تعمير در صورت لزوم واضح هستند و به خوبی عمل می کنند. هيچ گزارش مستندی از شبکه های فاضلاب به دستمان نرسيده که نشان دهنده مشکلات يا هزينه های استثنايی در حفاظت از لوله PVC فاضلابي باشد.
امروزه ، بسياری از مناطق فاضلاب بهداشتی از جريان پر فشارپاک کننده ها در اقدامات معمول استفاده می کنند. اقتصادی بودن اين روش حفاظت در مقايسه با هزينه واقعی ساير روش ها کاملا واضح است. با اين حال ، پاک کردن پرفشار برای برخی از موادی که در برابر نفوذ ريشه درختان آسيب پذير هستند ، مناسب نيست. لوله PVC در برابر نفوذ ريشه آسيب پذير نيست ، بنابراين معمولا به پاك كردن احتياج ندارد.
همواره در درازمدت ، ثابت شده که حفاظت پيشگيرانه منظم ، ارزان تر از اقدامات اضطراری خارج از برنامه است و به عبارتی علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد.
عامل مهم در ميزان هزينه حفاظت از شبکه فاضلاب ، انتخاب مواد لوله های بکاررفته است که به حفاظت زيادی نيازمند است. امروزه بسياری از سيستم های وابسته به شهرداری و مناطق بهداشتی ، لوله فاضلابي را انتخاب می کنند که هزينه های منطقی و قابل قبول نگهداری را تضمين می کند. لوله PVC فاضلابي جوابگوی چنين نيازهايی است.
از مدير شبکه فاضلابی در کاليفرنيا خواسته شد اطلاعات ويژه ای در مورد هزينه نگهداری از لوله PVC فاضلابي ارائه دهد. وی گفت : شبکه فاضلاب با لوله های PVC عملا نيازی به حفاظت و نگهداری ندارد. من تا به حال با مشکل جدی در حفاظت از لوله های PVC روبرو نشده ام.
يکی از سرپرستان آب و فاضلاب شهر ميسوری گفته است : مشکلات نگهداری لوله های PVC فاضلابي در 16 سال اخير عملا هيچ ( صفر ) بوده است.
بخش امور عام المنفعه يکی از شهرهای مهم تگزاس اعلام کرد : هزينه پايين حفاظت ، مهمترين ملاک برای انتخاب لوله PVC است.
يک مهندس بخش شهری در کنتيکات گزارش داد : به ما ثابت شده وقتی که تخليه فاضلاب مطابق با شرايط قانونی ما است ،لوله PVC بکار رفته در لوله کشی ، به هيچ گونه اقدامات حفاظتی نياز ندارد.
به گزارش شهری در ويرجينيا ، آنها از لوله PVC استفاده می کنند چون اين لوله ها به راحتی ميزان نشت را تا حد قابل قبولی پايين می آورد.
هيچ شهری در مورد خوردگی لوله PVC توسط سولفيدها ابراز نگرانی نکرده است.

نتيجه
مهندسان يا متصديان نباید بر اين باور باشند که نگهداري انواع لوله های فاضلاب بهداشتی همواره بدون هزينه است. بازرسی معقول و روش های پيشگيرانه صحيح برای تمام شبکه های فاضلاب بهداشتی ضروري است. با اين حال ، تجربه نشان می دهد که PVC می تواند بسیاری از مشکلات متداول را حل نماید.


 
اشتراک اخبار اطلاعات درج آگهی ‪Copyright © 2014 Iran Polymer. All rights reserved.‌